Telefoonnummer

0471/89.87.39

E-mail

info@bellanina.be

Openingsuren

Ma-Vr: 9u-18u | Za: 9u-16u

Algemene voorwaarden Webshop “BellaNina”
1. verkoper
“BellaNina” is gevestigd te Heistraat 190, 9100 Sint-Niklaas (België) met ondernemingsnummer BE 0677583107 (Hierna genoemd “Verkoper”). De activiteiten vallen onder het principe van ‘verkoop op afstand’ dat de algemene verkoopsvoorwaarden regelt als volgt: De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich er zonder enige reserve ermee akkoord. Voor alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten. Na het sluiten van een verkoopovereenkomst worden deze aangevuld met onze algemene contractvoorwaarden zoals vermeld op onze bestelbonnen en facturen.
2. Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Verkoper.
2.3 De administratie van Verkoper  en/of die van de gebruikte bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Verkoper verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Verkoper verrichte leveringen. Verkoper erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.4 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.5 Er worden enkel bestellingen en leveringen binnen België aanvaard.
3. Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Tijdens het bestel proces worden de eventuele verzendkosten getoond. Voor alle leveringen binnen België worden geen verzendkosten aangerekend. Na het afrekenen van de artikelen, krijgt u een bevestiging van de bestelling. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
4. Betaling
Verkoper levert een bestelling na ontvangst van betaling. Betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.   Indien een betaling na levering niet binnen 21 dagen door Verkoper wordt ontvangen, wordt de vordering uit handen gegeven ter incasso. Alle hiermee gemoeide administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de koper.
5. Verzending & Levering
De verzendkosten voor België vindt u in de webshop.
Alle bestellingen worden verzonden via Bpost. Het tarief voor de verzending en verpakking is gratis in heel België. Verkoper streeft er naar een bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 21 dagen. Verkoper  behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Overschrijding van de 21 dagen leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
6. Ontevredenheid & ruilgarantie
6.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer een levering niet aan de verwachtingen voldoet die redelijkerwijs en op basis van de door Verkoper verstrekte informatie te stellen zijn aan het artikel, dan dient dit schriftelijk (per e-mail of post) en gemotiveerd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar te worden gemaakt. Alle correspondentie dient te verlopen onder vermelding van het ordernummer en het afleveradres. Verkoper  zal trachten de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op te lossen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verkoper  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7. Annulering
Zodra de klant het bestelde product heeft ontvangen, bestaat de wettelijke mogelijkheid om binnen 7 dagen bedenktijd de onderliggende overeenkomst met Verkoper te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Het product dient nog is originele verpakking en ongeopend of verzegeld te zijn. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (email, brief) aan Verkoper  te melden. De klant dient het product na overleg met Verkoper te sturen naar een door Verkoper  vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
Indien de klant al enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Verkoper  als gevolg van het voorgaande van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Verkoper  deze betalingen binnen 14 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen.
Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.
8. Eigendomsvoorbehoud
Zolang Verkoper geen volledige betaling betreffende de goederen van een overeenkomst heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Verkoper. Verkoper heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
9. Aansprakelijkheid
Bij de samenstelling van de inhoud van de website en overig informatiemateriaal is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig of beschikbaar is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website of snelkoppelingen is/zijn verkregen.
Verkoper  is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling of het niet kunnen leveren van bestelde artikelen. Verkoper  kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
10. Overmacht
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11. Privacy
Verkoper behandelt persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en zal deze nooit aan derden aanbieden. Persoonsgegevens worden naar wens opgenomen in een verzendlijst, die is samengesteld om in de toekomst een nieuw aanbod te doen. Deze verzendlijst wordt alleen gebruikt door Verkoper. Indien op enig moment geen prijs gesteld wordt op een dergelijk aanbod dan is het te allen tijde mogelijk dit schriftelijk (per e-mail of post) aan te geven. De gegevens worden dan onmiddellijk van de verzendlijst verwijderd.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.